Text Legal

Avís legal de l'Hotel Rutllan & Spa

Des de Hotel Rutllan us donem la benvinguda a la nostra pàgina web. A continuació, exposem els termes i condicions d'ús d'aquest lloc web i us agraïm que els llegiu abans de continuar amb la navegació.

Hotel Rutllan, com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 20/2014, de 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica a un espai digital i la Llei 29/2021, Qualificada per a la Protecció de Dades de Caràcter Personal a Andorra (LQPD).

1.Dades d'Hotel Rutllan

Hotel Rutllan és el titular del lloc web: hotelrutllan.com i, en compliment del que disposa l'article número 6 de la Llei 20/2014, de 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica a un espai digital, us informa que:

Propietari: Hotel Rutllan

NRT: F-002775-Z

Adreça: Avinguda del Ravell,3 – AD400 La Massana

Telèfon: 00 376 738 738

Adreça de correu electrònic: dpd@hotelrutllan.com

La navegació per aquest lloc web atribueix la condició d'usuari (d'ara endavant, "Vostè"). Qualsevol ús contrari al que preveu aquest document està totalment prohibit.

2.Objecte

Aquest Avís Legal regula l'accés i l'ús per part de qualsevol persona ("usuari") a les pàgines que s'integren dins del domini web hotelrutllan.com, titularitat d'Hotel Rutllan.

L'accés a aquest lloc web o el seu ús implica necessàriament, i sense reserves, el sotmetiment i l'acceptació del present Avís Legal. Per això, es recomana a l'Usuari que llegeixi atentament les clàusules contingudes en aquestes cada vegada que vulgui entrar al lloc web.

Hotel Rutllan es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en tot cas, de tots aquells elements que integren el disseny i configuració del lloc web.

3.Responsabilitat

Hotel Rutllan és el responsable del lloc web, i posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a la Llei 20/2014, de 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i als operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital i la Llei 29/2021, de Protecció Qualificada de Dades de Caràcter Personal a Andorra (LQPD), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web, sobre els diferents productes i/o serveis que es contenen ara o en el futur.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a la seva observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable:

L'usuari accepta i queda vinculat per les condicions exposades aquí.

L'usuari en utilitzar el lloc web accepta les presents condicions i s'obliga a fer un ús correcte del lloc web, dels serveis i dels continguts continguts de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit legal i el present avís legal.

L'usuari accepta que la utilització del lloc web, els serveis i els continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari respondrà davant d'Hotel Rutllan o davant de tercers, de qualsevol dany que pogués causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Hotel Rutllan no assumeix cap mena de responsabilitat pel contingut inserit pels usuaris. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents condicions generals d'ús, o de la llei en relació amb l'ús que faci del lloc web.

Hotel Rutllan no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l'accés o l'ús dels continguts, o del Lloc Web.

Hotel Rutllan exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa, inclòs el lucre cessant, que puguin ser deguts als serveis prestats per tercers a través del Lloc Web, així com als mitjans que aquests habilitin per gestionar les sol·licituds de servei, i en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu: Per actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts difosos, emmagatzemats, rebuts, posats a disposició o accessibles a través dels serveis prestats per tercers a través del Lloc Web.

Hotel Rutllan rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.

Així, Hotel Rutllan no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web, i que aquest estigui operatiu i disponible en tot moment.

Hotel Rutllan no es fa responsable dels danys directes o indirectes, inclosos els danys als sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessaris per a la visita i ús del lloc web.

Hotel Rutllan, per tant, informa que l'accés a aquesta pàgina web no implica l'obligació per part d'Hotel Rutllan de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels continguts subministrats a través d'aquesta.

4.Accés i ús del lloc web

Els continguts i serveis presentats a la pàgina tenen com a finalitat difondre informació sobre els serveis i productes oferts i desenvolupats per Hotel Rutllan. L'Usuari accedeix al lloc web sota la seva responsabilitat exclusiva.

Hotel Rutllan posarà els mitjans raonables al seu abast perquè els continguts i serveis inclosos al web siguin exactes i estiguin actualitzats. Tot i això, no està en condicions de garantir aquesta circumstància en tot moment.

Encara que Hotel Rutllan ha proporcionat mesures antimalware, no pot garantir l'absència de virus o altres components nocius al lloc web o als serveis que l'allotgen.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que siguin aplicables. Així, Hotel Rutllan no serà responsable de les incidències al servei, degudes a una actuació dolosa o negligent de l'usuari que estigui accedint o navegant en aquest moment.

En conseqüència, no es responsabilitza dels possibles danys, alteracions irreparables o errors que, per la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic de l'usuari quan accedeixi a la pàgina o la faci servir.

Hotel Rutllan no es responsabilitza dels danys que puguin patir els equips informàtics de l'Usuari com a conseqüència de l'ús indegut o negligent del lloc web per part de l'Usuari.

5.Propietat intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i sense limitació, que formen part d'aquest lloc, és a dir, informacions, articles, dades, textos, logotips, icones, imatges, disseny i imatge del lloc web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d'àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat d'Hotel Rutllan o són explotats sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts esmentats. Aquests estan protegits per les lleis nacionals i internacionals vigents en matèria de propietat intel·lectual.

Podeu crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a ús personal. Qualsevol ús o explotació diferent requerirà lautorització prèvia i per escrit del titular dels drets dexplotació. En particular, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública (inclòs el dret de posada a disposició), fixació, transformació, recollida i, de qualsevol altra forma, explotació dels continguts que apareixen en aquest lloc web sense lautorització prèvia i per escrit del titular dels drets dexplotació.

En cap cas l'accés a aquest lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, dels drets atorgats per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

6.Propietat industrial

Les referències a noms i marques comercials o registrades, així com logotips o altres signes distintius presents en aquest lloc web estan protegits per les lleis andorranes i internacionals sobre propietat industrial.

Qualsevol usuari que, mitjançant una connexió i dispositius propis navegui per aquest lloc web, estarà subjecte a l'obligació d'utilitzar els serveis de forma diligent, correcta i lícita.

La reproducció, distribució, reutilització i explotació, així com la transmissió o la descàrrega per qualsevol mitjà, estan estrictament prohibides. També està prohibida la còpia, lús per a la modificació i/o duplicació, la venda, la revenda i altres formes dexplotació amb finalitats comercials o dun altre tipus.

Així, queda prohibida la reproducció, difusió, transformació, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, modificar o suprimir la informació, els continguts o les advertències d'aquest web sense l'autorització prèvia i per escrit d'Hotel Rutllan.

Les marques i els logotips presents en aquest lloc web estan protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat industrial. Així mateix, els logotips que identifiquen Hotel Rutllan són de la seva propietat exclusiva.

Per això, l'usuari es compromet a no realitzar, en cap cas, cap acte que pugui ser considerat una violació de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial aquí esmentats pertanyents a Hotel Rutllan oa tercers presents al lloc web.

Qualsevol ús del contingut daquest lloc web amb fins comercials està prohibit. En particular, qualsevol tipus dús de les imatges contingudes en aquest lloc està estrictament prohibit, sense el consentiment exprés de Hotel Rutllan.

Els usuaris que vulguin manifestar possibles reclamacions derivades d'incompliments de drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels serveis oferts a través d'aquest lloc web, hauran d'adreçar-se a l'adreça electrònica següent: reserves@hotelrutllan.com

7.Enllaços

Qualsevol hipertext, deep, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicacions des de qualsevol lloc web ("links") a aquest lloc web, haurà de ser autoritzat i prèviament per escrit per Hotel Rutllan, havent d'establir l'enllaç a tot cas a la pàgina principal.

Tots els enllaços a llocs web externs (de tercers) són només per a fins orientatius, amb l'objectiu de posar a la vostra disposició altres fonts d'informació que puguin ser del vostre interès.

Hotel Rutllan no es fa responsable dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web alienes. En cas que detecteu que algun dels continguts pot ser contrari a la llei o que lesiona béns o drets d'un tercer, podeu adreçar la vostra observació a l'adreça de correu electrònic: reserves@hotelrutllan.com, per tal de poder cancel·lar aquest enllaç o dur a terme les accions corresponents.

8.Política de Protecció de Dades i Confidencialitat

Hotel Rutllan es pren molt seriosament la privadesa de les seves dades i, per això, aplica una Política de Protecció de Dades basada en els principis de protecció de dades de la normativa andorrana i de la Unió Europea.

Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de privadesa i protecció de dades.

9.Durada i modificació

Per tal de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, Hotel Rutllan tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats.

Hotel Rutllan podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment el funcionament d'aquest lloc web, sense possibilitat que pugueu sol·licitar cap indemnització.

10.Política de Cookies

L'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com a cookies o tecnologies similars, a través del lloc web d'Hotel Rutllan es regirà pel que disposa la nostra Política de Cookies accessible en tot moment des del lloc web, sent part integrant del present Avís Legal.

11. Denúncia d'irregularitats

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets i/o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut, i/o de la realització de qualsevol activitat il·lícita a les pàgines web incloses, o accessibles a través del lloc web, oa través dels serveis prestats, cal posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client a través del correu electrònic reserves@hotelrutllan.com o dirigint-se per escrit a Hotel Rutllan, Peu del Carrer, 1 -AD100 Canillo.

12.Legislació aplicable i jurisdicció

Aquests terminis es regeixen per la Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i els operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital i la Llei 29/2021, de Protecció Qualificada de Dades de Caràcter Personal a Andorra ("LQPD") i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals d'Andorra.